20.5.2003: Elitebegreber

Information kan man ikke få for meget af, siges det.
Derfor vil jeg bruge denne artikel til at komme ind på de definitioner, Danmarks Brydeforbunds Eliteudvalg arbejder med samt ligheder og uligheder i forhold til Team Danmarks og Danmarks Idræts-Forbunds fælles definitioner.

Vi er faktisk ganske gode i Danmark – vi skal ”bare” blive rigtigt gode!Baggrund
Det er sagt mange gange før, men det holder stadig stik. Det tager lang tid at udvikle elite og endnu længere tid, inden denne elite opnår resultater på højeste niveau.
Der er sket en positiv udvikling hos bryderne i de seneste år. Vi har nu brydere, der vil være med i toppen af international brydning – vel og mærke selv om de véd, hvad det ”koster”.

Eliteudvalget
Danmarks Brydeforbunds Eliteudvalg arbejder efter en struktur, hvor bryderne er inddelt i forskellige trupper, alt efter talent og indstilling til elitebrydning.

Målet er seniorbrydere på den internationale scene!

1. Udviklingstrup:
De bedste drenge og ungdomsbrydere, der endnu ikke er med i DB’s elitearbejde.
De tilbydes en pakke bestående af ca. 6 samlinger. Klubberne skal dække omkostninger til rejser, fortæring og overnatning. Forbundet står for omkostninger til trænerne. Klubberne skal indstille bryderne – eventuelt på eliteudvalgets opfordring.

2. Talenttrup:
Brydere i nuværende talenttrup, der endnu ikke er på internationalt niveau. I fremtiden er det meningen, at brydere fra udviklingstruppen, der opfylder kriterierne, “rykker op” i talenttruppen.

3. Bruttotrup:
I denne trup indgår de allerbedste ungdoms-, junior- og seniorbrydere.

Kriterier:

1. Udviklingstrup:
Klubberne skal indstille bryderne. Bryderne skal forstå at træne, dvs. indordne sig under træneren, have de basale brydekundskaber og motorik i orden samt have ambitioner om at ville international brydning. Desuden skal bryderne deltage kontinuerligt i klubtræningen, dvs. hele sæsonen; ellers skal klubben tilbyde dem relevant træning et andet sted.

Udskillelseskriterier: Brydere der ikke deltager i to samlinger eller ikke deltager tilfredsstillende i klubtræningen. Ikke brydemæssigt, socialt eller fysisk modne til at deltage i træning i DB regi.

2. Talenttrup: For at kunne optages i truppen skal bryderen fra udviklingstruppen have vist, at denne har: brydetalent, motivation til at træne, ambitioner og fysisk talent. Selvstændig træning ved siden af klubtræning er et krav. Klubtræningen skal bestå af min. 3 pas pr. uge. Ligeledes er det et krav at møde op til træningssamlinger (hele samlingen) og følge sæsonplanlægningen. Der påbegyndes med målsætning og sæson-evaluering.

Udskillelseskriterier: Brydere der: ikke deltager i tre samlinger, ikke opfylder kravene til klub- og selvstændig træning, uden gyldig grund ikke deltager fuldt ud i sæsonplanlægningen.

3. Bruttotrup: I bruttotruppen optages de bedste brydere, når de viser brydning med internationalt snit, dvs. mestrer det grundlæggende. Bryderne skal kunne følge en anvist træningsplanlægning på ca. 6 pas pr. uge. Træningen er lavet individuelt i samråd med trænere og evt. klub, således at den kan passe ind i hverdagen. Sætte kortsigtede og langsigtede mål, der sigter mod udtagelse til internationale mesterskaber eller FILA stævner inden for 2 år. Det er et krav at møde op til træningssamlinger (hele samlingen) og følge sæsonplanlægningen.

Udskillelseskriterier: Brydere der ikke deltager i tre samlinger. Bryderne i bruttotruppen skal inden for en kort årrække have kapacitet til international brydning. For at blive i truppen skal der arbejdes seriøst igennem hele sæsonen. Planlægningen skal følges, hvis ikke skal der meldes tilbage til trænerne. Endelig skal der være et synligt resultat af det arbejde, der bliver udført. Der tages naturligvis forbehold for svingninger, formdyk etc. Klubberne skal hjælpe bryderne med at opfylde kravet til træning og stævneaktivitet, være i dialog med trænerne omkring tilbagemelding på træning, stævner, skole, socialt.

Ovenstående kriterier udleveres til bryderne i udvalget (og klubledere) hvert år ved sæsonstart.

Så langt er det hele ganske gennemskueligt. Der bruges mange ressourcer i udvalget, og en væsentlig del af arbejdet finansieres via tilskud fra Team Danmark.

Team Danmark
Team Danmark deler forbundene op i ”satsnings-niveauer” efter dokumenteret/sandsynliggjort resultatperspektiv på højt internationalt niveau. Disse niveauer er:

Topsatsning
Satsningen kan omfatte forbundets samlede elitearbejde.

Elitesatsning
Satsning på elitecenterbruttogruppe med internationalt resultatperspektiv – bevilges primært på senior-elite niveau.

Individuel satsning
Satsning på enkelte aktive med internationalt resultatperspektiv.

Landsholdsstøtte
Gennemførelse af samlinger, træner/lederuddannelse, træneromkostninger til samlinger.

Rådgivningsstøtte
Konsulentbistand og generel vejledning. Ingen økonomisk støtte.


Brydeforbundet opnår landsholdsstøtte til eliteudvalgets bruttotrup og endvidere opnår Håkan Nyblom og Mark O. Madsen som supertalenter støtte via individuel satsning.

Nye elitebegreber
Team Danmark og Danmarks Idræts-Forbund har i et fælles elitesportsudvalg udarbejdet nye elitedefinitioner for at skabe klarhed over national og international elite.

Dette bevirker, at det, der i nogle klubber eller forbund i dag defineres som elite, ikke nødvendigvis betragtes som elite af DIF og TD.

Sådan defineres elitebegrebet:
1) International elite
2) National elite
3) Klubelite

Team Danmarks disciplinanalyse danner grundlag for en vurdering og indplacering af de enkelte idrætsgrenes aktive. Det er et udviklingsværktøj, der på baggrund af forbundenes egne oplysninger analyserer såvel det idrætslige niveau som kvaliteten og omfanget af træning, trænings- og konkurrencestrukturen.

Definitioner:
International elite
Sportsfolk med gode resultater fra deltagelse i internationale seniormesterskaber samt udøvere med sportsligt resultatperspektiv på højeste internationale seniorniveau.
Den internationale elite dyrker elitesport og er blandt de bedste i verden.
I forhold til udøvere omfatter begrebet:
– TD-indplacerede (Kandidatlisten).
– Sportsfolk, der indgår i en TD-støttet satsning.
– Supertalenter.
I forhold til aktiviteter omfatter begrebet:
– Sports- og internationale konkurrenceaktiviteter, hvori ovennævnte udøvere deltager.
– Det internationale niveau, herunder resultater, krav til træningsmængde etc., skal svare til det bedste i verden.

For brydeforbundets vedkommende betyder det i praksis, at vi med udgangspunkt i ovenstående blot har to brydere, der går under definitionen international elite, supertalenterne Håkan Nyblom og Mark O. Madsen.

National elite
De bedste sportsfolk i en given disciplin, som repræsenterer deres land eller klubhold ved internationale konkurrencer på højeste internationale niveau og baseret på struktureret elitearbejde. Unge med et ekstraordinært potentiale til at nå den internationale seniorelite.
Den nationale elite dyrker konkurrencesport og er blandt de bedste i Danmark eller - for juniorer/ungdom – blandt de bedste i verden.
I forhold til udøvere omfatter begrebet:
– TD-bruttogrupper med landsholdsstøtte.
I forhold til aktiviteter omfatter begrebet:
– Sportsaktiviteter, hvori ovennævnte udøvere deltager, idet dog:
– Det nationale og internationale niveau, herunder resultater, krav til deltagelse i internationale mesterskaber, træningsmængde/kvalitet m.v. skal danne grundlag for at komme på niveau med det bedste i verden.

Under denne kategori går eliteudvalgets bruttotrup ind. Bemærk dog, at der for ungdom/junior ”kræves”, at man er blandt de bedste i verden.

Klubelite
Sportsfolk, der deltager på det absolut højeste niveau i den nationale konkurrencestruktur samt udøvere tilknyttet et TD-godkendt Kraftcenter.
Klubeliten dyrker konkurrencesport og er de bedste i klubben.
I forhold til udøvere omfatter begrebet:
– TD-godkendte kraftcenter-bruttogrupper, hvor træning foregår på et højt internationalt niveau.
I forhold til aktiviteter omfatter begrebet:
– Idrætsgrene/discipliner med international og/eller national elite: Klubaktiviteter på højeste nationale niveau (DM, øverste ligaer etc.).
– I idrætsgrene/discipliner uden international eller national elite kan begrebet omfatte såvel landsholds- og andre internationale aktiviteter som klubaktiviteter på højeste nationale niveau; men der kan være idrætsgrene og -discipliner, hvis udøvere og (internationale) aktiviteter ikke omfattes af elitebegrebet overhovedet – uanset den interne benævnelse.
Der kan være overlapning imellem grupperne forstået således, at en udøver kan befinde sig i flere grupper samtidig.

Selv om brydeforbundet ikke har et kraftcenter (endnu..), er det hér, øvrige brydere under eliteudvalget ”falder ind”.

Alt ovenstående kan godt virke som meget tørt stof, men ikke desto mindre er det sådan, omverdenen kigger på os og kategoriserer os.

I korte træk kan man konkludere, at vi i forhold til vore samarbejdspartnere (TD & DIF) skal have resultater på seniorniveau, inden det tæller ret meget – specielt hvad økonomisk støtte angår.

Fremtiden
Afslutningsvis vil jeg her komme med nogle ”personlige” linjer omkring fremtiden:

Der løber mange gode talenter rundt i brydeklubberne i Danmark. Det skulle gerne være med til at sikre ”fødekæden” til landsholdet. Dette sker bedst, når både klubberne og Eliteudvalget har samme mål: at skabe seniorbrydere på den internationale scene.

Det vigtigste er motivationen!

Man skal ikke generalisere, men der er nogle ting, hver klubleder og træner bør overveje. Det kan være meget dræbende for motivationen for selv det store talent at passe på vægten til det ene stævne efter det andet. Der kan også blive for mange ”vigtige” stævner på en sæson, hvilket jo gør det hele meget sværere. Det er SVÆRT og HÅRDT at være på top det meste af året.

Nu står det ikke helt galt til i kongeriget Danmark. Der er brydere, der allerede har vist, at det kan lade sig gøre. Der er nogle stykker, der ligger lige under ”stregen” for, hvad vore samarbejdspartnere definerer som international elite. Ens for disse brydere er, at de er villige til at satse, hvad der skal til, og at prioritere brydningen frem for mange andre ”naturlige” ting.

Elitebrydning er ikke for alle. Det er hårdt og det tager tid – megen tid! Det er ikke altid fair, og alle får ikke den samme chance. Sådan er det, og jo før man forstår det og accepterer vilkårene, desto lettere bliver det at forholde sig til.

Til sidst vil jeg blot nævne, at vi på nuværende tidspunkt har ret gode rammer til at skabe elitebrydere. Vi har et godt trænerteam med en eminent landstræner i spidsen og en forbundsbestyrelse, der er med til at bakke op om eliteudvalgets planer.

Der er taget hul på planerne for fremtiden, og hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Forhåbentlig kan jeg vende tilbage med en artikel om det sidst på året.

Erik Nyblom
Eliteudvalget
 
Klik her for at starte en debat.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]