2.6.2004: KIF’s politik for pædofili

Indledning

Nærværende politik er udarbejdet i forlængelse af flere drøftelser, i klubbens bestyrelse, om hvorle-des vi skal forholde os til problemstillingerne omkring pædofili.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at nærværende politik er udarbejdet for at være proaktiv i for-hold til eventuelle problemer omkring pædofili og er således udarbejdet i klar tillid til, at der ingen problemer er i klubben for nærværende.

Det er bestyrelsens opfattelse, at det vigtige omkring at undgå overgreb på børn ligger i den for-eningskultur og de rammer der er opbygget. Denne kultur har til formål at fokusere på respektfuld samvær og kommunikation i alle dele af klubbens virke. Respektfuld samvær og kommunikation vurderes som et kraftfuldt redskab til styrke de positive sider af foreningslivet samtidigt med, at det aktivt arbejder mod uønsket adfærd herunder seksuelle krænkelser.

Politikken er derfor langt mere vidtrækkende som den fokusering, der mødes i offentligheden, hvor der er en tendens til udelukkende at gøre problemstillingen til et spørgsmål om kontrol af straffeatte-ster – en metode som i sig selv er utilstrækkelig.
Hidtil er udvælgelsen af nye trænere og ledere kunnet foregå ud fra et tæt kendskab til de enkelte ledere, hvilket har betydet en stor sikkerhed i udvælgelsen af ledere i relation til faglighed, brydefor-ståelse og personlige kompetencer.
Klubben har ambitiøse planer, som over tid vil kræve en udvidelse af lederstaben, der måske kan øge tidspresset i udvælgelsen af nye ledere med en mindre sikkerhed til følge.

Derfor er denne politik udarbejdet med henblik på at der til stadighed kan være fuld tillid til forenin-gens arbejde med børn.


Det gode og sikre udgangspunkt

For at sikre en hurtig indtræden i foreningens ledelsesarbejde og for at have et sikkert udgangspunkt, er det vedtaget, at der for alle trænere og holdledere for hold med børn under 15 år, kontrolleres straffeattester fra 01.08.04, for forhold omkring staffelovens §§216-235, der handler om seksuelle overgreb mod børn og unge.
Hertil er der nedsat et ansvarligt 2 mands udvalg bestående af:
Helle Schmidt
Henning Stolten Thomsen

For at sikre god information og viden hos foreningens ledere vil der i introduktionen til træner og holdlederfunktioner blive informeret om den såkaldte skolelærerparagraf, at det er strafbart at have sex med en ung under 18 år, hvis den unge er betroet den voksne til undervisning eller opdragelse, eller hvor det seksuelle forhold skyldes misbrug af alder og erfaring.


Leve- og værdiregler

I foreningen er der opstillet et sæt leveregler der drøftes mindst en gang årligt i forbindelse med op-start af en ny sæson. Levereglerne kan til en hver tid drøftes, hvis der viser sig behov for det.Klubbens nuværende leveregler er beskrevet i respektfuld samvær mellem børn og voksne, respekt-fuld samvær mellem børn og i foreningens værdigrundlag.


Respektfuld samvær mellem børn og voksne

Den voksne er forbillede for den unge, hvilket afspejler sig i den måde den voksne kommunikerer og handler på. Den ønskede omgangsform, såvel sprogligt som fysisk tager afsæt i at den voksne er op-mærksom på at barnet opfatter kommunikationen og den fysiske kontakt som den er ment.

Det er i respektfuldt at vise følelser i forbindelse med kamp og træning derfor er det naturligt, at der er sejrsknus, klap på skulderen, omfavnelse og anden fysisk kontakt mellem den voksne og barnet.

I forbindelse med træningen og beherskelse af krop og teknik er det naturligt, at der er kropslig kontakt mellem barn og voksne i et lærings perspektiv.


Respektfuld samvær mellem børnene

Mobil telefoner med billede faciliteter anvendes uden for baderum og på en måde så de ikke krænker den enkelte.


Generelle forhold

Det er hovedreglen at der er flere trænere tilknyttet samtidigt til et hold.

Der er mindst 2 ledere/voksne med ved klubbens arrangementer og ture, og der søges mod, at der er såvel kvinder som mænd med på turene.

Træningen er åben og kan til en hver tid følges af forældre og andre ledere fra klubbens café.

Trænerne bader normalt ikke sammen med børnene

Ved begrundet mistanke om problemer kontaktes bestyrelsen straks.

DIF’s og DB’s gældende regler og retningslinier følges og ved ændringer indarbejdes disse i denne politik.
 
Klik her for at deltage i debatten.
Der er oprettet 2 indlæg.

[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]