Regulativ for amatør- og ordensudvalg


§ 1.  Amatør- og ordensudvalgets medlemmer

Amatør- og ordensudvalget består af en formand og 2 medlemmer, der alle vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde. Formanden og et medlem vælges i ulige år, mens et medlem og suppleanten vælges i lige år.

Såfremt et udvalgsmedlem er i tvivl om sin habilitet til at træffe afgørelse i en sag, skal vedkommende gøre de to andre udvalgsmedlemmer bekendt med de kendsgerninger, der begrunder tvivlen, ligesom vedkommende skal vige sit sæde, hvis blot ét af de andre udvalgsmedlemmer anser dette for rigtigst.

Hvis et udvalgsmedlems habilitet bestrides af en af parterne, skal det på­gældende udvalgsmedlem vige sit sæde, såfremt blot ét af de andre ud­valgsmedlemmer finder dette for rimeligt begrundet.

I sådanne tilfælde deltager suppleanten i sagsbehandlingen.

Hverken udvalgets medlemmer eller suppleanten må beklæde nogen anden tillidspost inden for DB.

Formanden aflægger beretning på DB’s repræsentantskabsmøde og skal have referaterne fra DB’s bestyrelsesmøder.

 

§ 2. Udvalgets opgaver

At afgøre alle sager om amatør- og ordensbestemmelser, om udelukkelser og om overtrædelser af love, regulativer og lignende samt om usportslig eller usømmelig adfærd.

Som voldgiftsret at afgøre stridigheder mellem organisationer eller personer under DB, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

 

§ 3.  Udvalgets afgørelser

Amatør- og ordensudvalget kan tildele personer under DB advarsler eller irettesættelser eller træffe bestemmelse om deres udeluk­kelse - midlertidig eller for bestandig - fra enkelte eller alle konkurrencer eller fra klubber under DB.

Udvalget kan, når en sag er rejst, træffe bestemmelse om midlertidig ude­lukkelse eller midlertidig ophævelse af en af en klub foretagen udelukkelse, indtil endelig afgørelse er truffet.

 

§ 4.  Forretningsgang

Tvivlsspørgsmål, der ønskes forelagt amatør- og ordensudvalget, må gen­nem klubben fremsendes til DB’s bestyrelse, der skal forsøge mægling parterne imellem.

Lykkes det ikke for bestyrelsen at bilægge sagen, skal bestyrelsen frem­sende dennes akter i 3 eksemplarer til amatør- og ordensudvalgets for­mand.

 

§ 5.  Mægling og behandling

Amatør- og ordensudvalget kan til enhver tid mægle forlig mellem par­terne.

Udvalget kan under en sags behandling indhente alle de oplysninger, det finder fornødent, og såvel klubber som medlemmer af dis­se skal besvare udvalgets forespørgsler inden den frist, udvalget måtte sætte.

Ingen sag må afgøres, forinden sagens parter har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med det fremkomne og til at udtale sig i sagen.

Mundtlig forhandling finder sted, når udvalgets medlemmer træffer bestemmelse herom, eller når en af parterne begærer det.

 

§ 6.  Afstemning

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem udvalgets medlemmer afgøres sa­gen efter flertallet af stemmerne. Er stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

 

§ 7.  Sagens akter

Med undtagelse af originaldokumenter er alle akter udvalgets ejendom. Af alle originaldokumenter kan udvalget fordre en fotokopi. En sags akter kan kun udlånes til parterne - og kun med hele udvalgets samtykke.

 

§ 8.  Sagsomkostninger

Ved afgørelsen af hver sag skal der tages stilling til, hvem der skal bære udgifterne. Disse kan pålægges den tabende part, fordeles på parterne eller ophæves, idet de i så fald vil være at afholde af DB.

 

§ 9.  Anke til DIF

Amatør- og ordensudvalgets afgørelse er endelig, såfremt den ikke inden 4 uger indbringes for DIF’s amatør- og ordensudvalg.

Anke til DIF’s amatør- og ordensudvalg udsætter ikke afgørelsens virk­ninger.

 

 

Vedtaget på DAU’s repræsentantskabsmøde, 9. juni 1991.

DAU ændret til DB med henvisning til vedtagelse om navneændring på DB’s repræsentantskabsmøde, 12. juni 1994.

Ændringer på DB’s repræsentantskabsmøde, 8. juni 1997.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]