Stævneregulativ


§ 1.  Almindelige bestemmelser

Ved alle stævner, der afholdes af Danmarks Brydeforbund eller klubber, gælder FILA’s,  DB’s og DIF’s love og regulativer.

Alle, der er i besiddelse af en gyldig DB licens, kan deltage i konkurrencerne.

I åbne stævner, nationale og internationale, arrangeret af DB eller de under forbundet tilsluttede klubber, må kun deltage medlemmer af klubber, der er tilsluttet DB, samt udenlandske brydere, som repræsenterer forbund eller klubber i deres hjemland, som skal være tilsluttet FILA.

Klubber tilsluttet DB har ikke uden DB’s tilladelse ret til at deltage i konkurrencer arrangeret  af klubber, der ikke tilhører en organisation tilsluttet FILA.

Ansøgning om tilladelse til at holde nationale eller internationale klubmatcher skal  indsendes til sekretariatet (på DB’s ansøgningsskema), der med sine bemærkninger videresender den til DB.

Ansøgningen skal være indsendt inden 1. januar hvert år af hensyn til DB’s terminsliste,  der foreligger færdigredigeret senest på DB’s ordinære R-møde i juni.

 

§ 2. Indbydelser

Alle indbydelser og propositioner (nærmere bestemmelser ang. stævneform) til stævner og turneringer skal udsendes senest 1 måned  før stævnedato til klubberne og  DB’s sekretariat og skal indeholde angivelse af følgende:

1.      Dag, tid og sted.

2.      Teknisk komité og listeførere.

3.      Præmier.

4.      Indkvarteringsforhold.

5.      Startpenge.

6.      Propositioner for stævnet.

7.      Frist for anmeldelse af deltagere (skal sættes til mindst 12 dage før stævnets afholdelse).

8.      Eventuel begrænsning af deltagerantallet eller forandringer af propositioner skal være de deltagende klubber i hænde senest 6 dage før stævnets afholdelse.

Senest 4 dage efter arrangementets afholdelse sendes til DB’s sekretariat en stævnerapport, som skal indeholde: navne på de deltagende klubber, teknisk komité, dommere, listeførere samt resultater og stævnets varighed.


 

§ 3.  Tilmeldinger

Tilmeldinger skal:

1.      indsendes skriftligt af de deltagende klubber, der bærer ansvaret for, at de tilmeldte deltagere stiller op,

2.      være arrangøren i hænde senest inden for den fastsatte tidsfrist,

3.      angive deltagerens navn og vægtklasse,

4.      indeholde navn på holdleder, træner og dommer, der skal være med i stævnet

 

§ 4.  Afbud

Afbud til åbne stævner og andre nationale konkurrencer, hvori der deltager mere end 2 klubber, skal foreligge skriftligt hos arrangøren 5 dage før stævnedagen med en rimelig begrundelse.

 

§ 5.  Udeblivelse

1.      Udebliver en klub helt fra et stævne, hvortil den skriftligt har tilmeldt sig, kan DB tildele klubben en advarsel og i gentagelsestilfælde udelukke klubben fra lignende stævner.

2.      Udebliver en deltager uden afbud, fortabes startpengene, og der kan forholdes med deltageren og hans klub som nævnt i stk. 1.

 

§ 6.  Stævneprogram

Stævneprogrammet skal indeholde fortegnelse over:

1.      stævnets officials (jf. §9 stk. 9),

2.      deltagende klubber,

3.      de enkelte vægtklasser med deltagernes navn og klub,

4.      andre oplysninger af interesse for publikum og deltagere.

 

§ 7.  Dommere og listeførere

Ved alle brydestævner skal der sikres følgende dommere:

               

1 madras                                                 1 madraspræsident                               2 dommere

2 madrasser                                           2 madraspræsidenter                            4 dommere

3 madrasser                                           3 madraspræsidenter                            6 dommere

osv.

 

For hver madras skal der være en ekstra dommer, der kan påtage sig alle ovennævnte opgaver.

Den arrangerende klub bør sørge for tilstrækkeligt antal listeførere til alle brydestævner. Desuden bør den arrangerende klub sørge for computer/skrivemaskine og fotokopieringsmaskine samt en sekretær, der kan udskrive matchlister.


 

§ 8.  Præmier

Såfremt der udsættes præmier, skal disse bestå af værdigenstande såsom medaljer, pokaler, sølvtøj, porcelæn eller diplomer, og hver præmie bør så vidt muligt ved udleveringen indeholde gravering, der angiver dato og placering. Ved værdigenstande forstås sager, der ikke kan henregnes til nødvendighedsartikler såsom fødevarer og toiletsager mv.

Propositioner for vandre- og udfordringspræmier udsat i konkurrencer (herfra undtages klubkonkurrencer) skal inden konkurrencen være godkendt af DB.

 

§ 9.  Deltagere                

Deltagerne i brydestævner og turneringer:

1.      må inden for sammen stævne kun repræsentere én klub,

2.      skal være iklædt brydetrikot i henhold til det internationale reglement,

3.      skal være klar til stævnet i god tid og inden kampen,

4.      skal straks efter, at kampen er færdig og vinderen kåret, forlade madrassen,

5.      må i brydetrikot kun overvære stævnet fra særligt anviste pladser og må ikke færdes blandt publikum i denne påklædning,

6.      skal straks efter overstået kamp iføre sig overtræksdragt,

7.      må ikke på forsætlig måde være til gene for en anden deltager. Sker dette, udelukkes den skyldige fra konkurrencen,

8.      må ikke benytte stimulerende midler, hvorved forstås brug af enhver ikke normal stimulans, for at forøge ydeevnen ud over normalen,

9.      skal i øvrigt rette sig efter de anvisninger, der gives af såvel stævneledelsen som stævneofficials, der så vidt muligt bør bære officialtegn under stævnet, og virker som:

   - stævneleder

- madraspræsident

- teknisk komité

- kampleder

- listefører

- tidtager

- stævnesekretær

- speaker

- pressesekretær

- kontrollør

- træner

- materialeforvalter

 

§ 10.  Officials

1.      Officials’ navne vedføjet deres hverv ved arrangementet bør være opført i programmet. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal der være lister til stede, hvor officials er opført.

2.      Stævneudvalget skal afgøre alle sager, der i følge disse regler ikke er undergivet andre officials’ afgørelse, og det skal påse, at madrasser, vægte og andre redskaber er i orden.

3.      Udvalget udfører alle de forberedende arbejder, såsom udsendelse af propositioner, fastlæggelse af stævnetider, avertering, program, billetter, halindretning og -udsmykning, omklædningsforhold, tilvejebringelse af materiel, kontrol, højtaleranlæg, musik, præmier mv.

4.   Under stævnet står udvalget til rådighed for officials, navnlig med hensyn til mulige      mangler eller forefaldende arbejde ved arrangementet.

 

§ 11.  Stævneleder

1.   Stævnelederen har det overordnede ansvar for, at et stævne bliver afviklet på forsvarlig vis.

2.   Stævnelederen skal forhindre, at andre end stævneofficials og deltagere opholder sig inden for afspærringen ved madrasserne.

3.   Stævnelederen skal henvise deltagerne, der ikke skal starte, til de særligt indrettede pladser for aktive deltagere.

4.   Stævnelederen skal påse, at deltagerne og officials ikke i væsentlig grad tager udsigten fra publikum.

5.   Stævnelederen skal tage sig af pressefotografer o.l. og anvise dem passende opholdspladser, hvorfra de kan arbejde.

6.   Stævnelederen skal tildeles medhjælpere og skal i så fald kontrollere disse og anvise dem deres hverv.

7.   Stævnelederen skal sørge for, at de fornødne madrasser og andet materiel til en forsvarlig afvikling af stævnet er til stede.

 

§ 12.  Pressesekretæren

Pressesekretæren skal før og under arrangementet orientere dagspressen, og i øvrigt drage omsorg for en tilfredsstillende information til medierne.

Pressesekretæren skal orientere DB’s pressechef om resultaterne fra stævnet.

 

§ 13.  Lokaler

For at kunne afholde stævner under betryggende forhold og med ordentlige og tilfredsstillende faciliteter, bør klubberne i god tid før arrangementet søge kontakt med en idrætshal. Denne skal have den fornødne størrelse, gode omklædningsforhold med bad og helst også sauna, ligesom udenomspladsen skal være god.

 

§ 14.  Førstehjælp

Arrangøren skal sørge for tilstedeværelse af en læge eller uddannet samarit, og tilse, at en komplet forbindskasse forefindes.

 

§ 15.  Diæter

1.      Til dækning af udgifter for personer, der i forbindelse med deltagelse i stævner udfører arbejde og er udtaget af DB, betales der følgende:

 - Transportudgifter

Til personer, der i forbindelse med deltagelse i stævner udfører arbejde for DB, betales togrejse på standardklasse.

 - Fortæring

Fortæring betales med kr. 150.00 pr. dag. Hvor der gives forplejning, betales en ydelse på kr. 50 pr. dag.

 - Overnatning

Overnatning bør finde sted på et af de i indbydelsen nævnte overnatningssteder, og udgifterne hertil dækkes.


[ Hjem ] [ Nyheder ] [ Resultater ] [ Forum ] [ Breddekonsulenten ] [ Klubber ]
[ Om Danmarks Brydeforbund ] [ Søgning ] [ Artikler ] [ Galleri ] [ Hvad er Brydning ] [ Links ]